Til forsiden Send mail Print siden Sitemap
God hushandel Vidste du
7. december 2010  kl. 11:55

Herning Consult aps er ISO 9001 certificeret

Inden 30. juni 2010 skal samtlige energikonsulenterr være kvalitetscertificeret efter principperne i ISO 9001 med supplerende krav vedr.  energimærkningsordningen.

 

11. maj 2009  kl. 11:32

Udfyldelse af punkter i tilstandsrapport

Man skal som sælger udfylde ALLE indberetningspunkter i tilstandsrapportens afsnit for sælgeroplysninger.
11. maj 2009  kl. 11:31

Flere tilstandsrapporter

Man kan få lavet lige så mange tilstandsrapporter, som man som sælger ønsker.
11. maj 2009  kl. 11:06

Hvordan klager køber over en tilstandsrapport?

Hvis du som køber er utilfreds med forhold i din tilstandsrapport, kan du klage til Ankenævnet for Huseftersyn.

Læs mere om dette på Ankenævnets hjemmeside: www.husanke.dk.

11. maj 2009  kl. 11:05

Hvordan klager sælger over en tilstandsrapport?

Som sælger skal du først kontakte den bygningssagkyndige, der har udarbejdet tilstandsrapporten. Hvis I ikke kan få en fornuftig dialog, vil næste skridt være at klage til Ankenævnet for Huseftersyn.

Læs mere om dette på Ankenævnets hjemmeside: www.husanke.dk.

11. maj 2009  kl. 11:04

Bestilling af pjecer og brochurer

Du kan bestille pjecer og brochurer vedr. huseftersyn via FEM-sekretariatets hjemmeside.

Kilde: FEM-sekretariatet

11. maj 2009  kl. 11:04

To tilstandsrapporter på én ejerlejlighed

Der skal laves to tilstandsrapporter, når det gælder ejerlejligheder ? en for den pågældende lejlighed og en for fællesejet, jf. § 17 i bekendtgørelsen om huseftersynsordningen.

I tilstandsrapporten for ejerlejligheden skal der henvises til tilstandsrapporten for fællesejet.

Tilstandsrapporten for fællesejet skal omfatte hele fællesejet. I Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige, kap 4.02 er de nærmere detaljer omkring udarbejdelsen af tilstandsrapporten over fællesejet beskrevet. Herunder også, at det er sælger, der fremskaffer oplysninger om hvilke bygninger fællesejet omfatter.

Ejerforeningen har mulighed for at udarbejde en tilstandsrapport for fællesejet, der kan anvendes af flere sælgere inden for gyldighedsperioden på 6 måneder. I denne situation kan sælgeroplysningerne være udfyldt og underskrevet af ejerforeningens administrator, men skal også godkendes og underskrives af sælger.

Prisen for en tilstandsrapport på fællesejet aftales individuelt, jf. bilag 1 i bekendtgørelsen om huseftersynsordningen.

Kilde: FEM-sekretariatet

11. maj 2009  kl. 11:03

Huseftersynsordningen og blandet erhvervsejendomme

Hvis en ejendom bestå af en blanding af bolig og erhverv beror det på en konkret vurdering om ejendommen er omfattet af huseftersynsordningen. Normalt vil den bygningssagkyndige kunne gå ud fra en "50 pct.-regel", der siger, at hvis boligarealet udgør over halvdelen af det samlede bygningsareal, eller ejendomsvurderingen for boligen udgør over halvdelen af den samlede ejendomsvurdering ekskl. grundværdien, så vil ejendommen være omfattet af ordningen. 

Se Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige kap 2.0.

Kilde: FEM-seketariatet
11. maj 2009  kl. 11:03

Fornyelse af tilstandsrapport

En tilstandsrapport fornyes efter 6 måneder ved at tage kontakt til den bygningssagkyndige, der har lavet den første tilstandsrapport. Hvis denne konsulent ikke længere er bygningssagkyndig, skal der tages kontakt til en anden konsulent, som vil lave en NY tilstandsrapport til fuld pris.

11. maj 2009  kl. 11:02

Tilstandsrapportens gyldighed

En tilstandsrapport gælder 6 måneder. På forsiden af tilstandsrapporten står der en udløbsdato, og rapporten gælder til og med dagen før udløbsdatoen.

Se mere på www.boligejer.dk/huseftersyn.

11. maj 2009  kl. 11:01

Underskrift på tilstandsrapporter

Tilstandsrapporter er gyldige også uden underskrift. Det der gør den gyldig er at den er påført et løbenummer og det løbenummer får rapporten, når den formelt er godkendt af systemet.

Originalrapporten ligger i en database og alle udskrifter er således kopier af denne. Dog er der ikke noget i vejen for, at man underskriver en rapport og kalder den en "underskrevet kopi" af den originale rapport. Man må kun underskrive en rapport.

 

Kilde: FEM-sekretariatet

11. maj 2009  kl. 11:00

Fælles carporte og tilstandsrapporter

Hvis der er tale om ejerlejligheder, og carportene er omfattet af fællesejet, skal de med i fællesejerapporten.

Hvis der er tale om ejerlejligheder, og carportene ikke er omfattet af fællesejet, skal de ikke med i fællesejerapporten. Her kan de være ejet af "beboerforeningen", som udlejer samme til forskellige beboere gennem tiderne.

Hvis det er ejerboliger, er de kun omfattet af tilstandsrapporten, hvis carporten er omfattet af ejendommen, der sælges, men ikke hvis carporten er ejet af "beboerforeningen" som udlejer samme til forskellige beboere gennem tiderne.

Kilde: FEM-sekretariatet11. maj 2009  kl. 10:58

Forsamlingshuse og huseftersynsordningen

En ejendom er omfattet af ordningen, når den hovedsagelig anvendes til beboelse for sælger eller hovedsagelig er bestemt til beboelse for køber (jf § 1 i loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.) Så ja, forsamlingshuset her vil være omfattet af huseftersynsordningen.

Kilde: FEM-sekretariatet

11. maj 2009  kl. 10:57

Pris på fornyelse af tilstandsrapport?

Hvis man skal forny sin tilstandsrapport aftaler man et formindsket honorar med den bygningssagkyndige, som udarbejdede den første rapport.
11. maj 2009  kl. 10:56

Energimærkning andels- eller anpartslejlighed

I forbindelse med reglerne om energimærkning af andels- og anpartslejligheder er det anført i bkg 228 af 7. april 2008 om energibesparelser i bygninger, at energimærkningen fra 1. juli 2009 skal foreligge "ved overdragelsen".

Overdragelsen forstås som handelstidspunktet. For andels- og anpartslejligheder, der handles efter 1. juli 2009, skal der foreligge energimærkning på det tidspunkt handlen indgås. Dette giver den potentielle køber mulighed for at sætte sig ind i ejendommens energimæssige forhold, inden der indgås en kontrakt om salg.

Kilde: Energistyrelsen
11. maj 2009  kl. 10:51

Hvad koster en tilstandsrapport?

Der er maksimalpriser på tilstandsrapporter. Priserne er bestemte af Erhvervs- og Byggestyrelsen, og priserne afhænger af ejendommens alder og størrelse.

Læs mere på: www.boligejer.dk/hvad_koster_tilstandsrapporten


Ring og få et godt tilbud 40518822
11. maj 2009  kl. 10:50

Overdragelse af én boligenhed i andelsboligforeninger

For andelsboligforeninger med etageejendomme gælder det, at de alene behøver få lavet energimærkning for hele ejendommen for at opfylde pligten til energimærkning ved overdragelse af en boligenhed ( jf. lovens §8). Den enkelte andelsbolig energimærkes således ikke med særskilt rapport.

Kilde: Energistyrelsen

11. maj 2009  kl. 10:46

Salg af andelsbolig uden energimærkning

Det er lovpligtigt for overdrageren af en brugsret til en andels- eller anpartslejlighed at sørge for at der foreligger en energimærkning ved overdragelsen. Efter bkg. 228 af 7. april 2008, træder denne regel i kraft den 1. juli 2009. Reglen kan ikke fraviges til skade for erhververen. Dvs. energimærkningen skal foreligge ved overdragelsen.

Der kan læses om dette i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser § 8. Det fremgår af § 8, stk. 2 at erhververen er berettiget til at lade energimærkningen udføre for overdragerens regning inden for en "rimelig frist". Med "rimelig frist" tænkes på en periode på 6-12 måneder. Endvidere kan overdrageren kræve at boligfællesskabet stiller en gyldig energimærkning til rådighed, jf. § 8, stk. 4.

Det er således i sig selv lovpligtigt at energimærkningen foreligger ved overdragelsen. Hvorvidt dette påvirker handlens indgåelse kan FEM-sekretariatet ikke udtale sig om. Dette må bero på parternes aftale. Den manglende energimærkning ved overdragelse er ikke sanktioneret direkte i lovgrundlaget for energimærkningsordningen, men såfremt en regelmæssig energimærkning ikke bliver udført, kan Energistyrelsen opkræve bøde herfor, jf. § 53 i bkg. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger.

Hvis jeres bygning er større end 1.000 m2 er den underlagt kravet om regelmæssig energimærkning.

Du finder love og bekendtgørelser på www.femsek.dk under "Energimærkning" og "Love og bekendtgørelser" eller på dette direkte link: http://www.femsek.dk/sw39345.asp

Kilde: Energistyrelsen

1. februar 2007  kl. 15:01

Hvor længe er en energimærkning af et sommerhus gyldigt?

En energimærkning af et sommerhus med et samlet bruttoareal på mellem 60 og 120 m2 er
gyldig i 10 år (jf bkg. á 21.12.06 § 14 stk. 1). Et sommerhus med et bruttoareal på under 60 m2 er undtaget for krav om energimærkning, og energimærkning af et sommerhus med et etageareal på over 120 m2 er gyldigt i 5 år (jf § 14, stk. 1).

1. februar 2007  kl. 15:00

Hvad er væsentlige mangler?

Et grelt eksempel på en væsentlig mangel i klimaskærmen kunne være en bygning, hvor taget helt eller delvist mangler, og hvor bygningen kun er overdækket af en presenning (fx under renovering). Et mindre grelt eksempel kunne være, at et eller flere vinduer mangler eller er helt i stykker. Dog skal det understreges, at selv meget utætte vinduer ikke i sig selv undtager en bygning for krav om energimærkning i henhold til bkg. á 21.12.06 § 5, stk. 1, nr. 5.
1. februar 2007  kl. 14:59

Energimærkning af bygninger med væsentlige mangler

Kan/skal man energimærke en bygning med hul i taget eller andre væsentlige
mangler?
 
Nej, Bygninger med væsentlige mangler, som fx mangler ved klimaanlæg eller klimaskærm,
er undtaget for energimærkning, fordi der i disse tilfælde ikke kan laves en retvisende
energimæssig beregning (jf bkg. á 21.12.06 § 5, stk. 1, nr. 5). Intentionen er, at bygninger, som det ikke giver mening at energimærke, ikke er omfattet af energimærkningsordningen.
 
1. februar 2007  kl. 14:58

Energimærkning af fredede bygninger

Skal en fredet bygning energimærkes?
 
Nej, bygninger som er fredet efter bygningsfrednings ? og bygningsbevaringsloven er
undtaget fra krav om energimærkning (jf bkg. á 21.12.06 § 5, punkt 4).
1. februar 2007  kl. 14:58

Ansvar for energimærkning

Hvis en ny bygning sælges, inden den er bygget færdig eller taget i brug, hvis
ansvar er det så at få lavet en energimærkning?
 
Det er ejerens ansvar eller bygherrens, hvis bygningen endnu ikke er opført: Hvis en bygning
eller lejlighed sælges, inden den er taget i brug (projektsalg) er det bygherrens ansvar at få foretaget energimærkning og fremlægge denne for køber inden ibrugtagning af bygningen (jf. bkg. á 21.12.06 §16, stk. 1). Dette gælder også, når bygningen sælges inden eller mens bygningen opføres, men først overtages efter færdiggørelsen (jf § 12, stk. 2).
 
1. februar 2007  kl. 14:55

Afklaring af begreber

Et par vigtige begreber skal afklares. Det er især forskellen mellem et energimærke og en energimærkning, samt forskellen på bruttoareal og etageareal.
 

Etageareal
En bygnings opvarmede etageareal beregnes ved sammenlægning af bruttoarealerne af samtlige opvarmede etager, herunder opvarmede kældre og tagetager (jf HB kap. 1.1.1).

Bruttoareal
Bruttoareal skal forstås som BBR-meddelelsens bebyggede areal

Energimærkning
Betegnelsen energimærkning bruges om det arbejde konsulenten lægger i at registrere bygningen, udføre beregningerne, udarbejde besparelsesforslag, indberette og registrere energimærkningsrapporten, som er slutproduktet og resultatet af konsulentens arbejde. 

Energimærke
Et energimærke er derimod betegnelsen for den karakter, som en bygning har fået i energimærkningsrapporten. Energimærket viser bygningens vægtede forbrug af varme og el udtrykt på en skala fra A1 til G2 (HB, nyets version

 
1. februar 2007  kl. 14:52

Klagefrist for energimærker

Fremover er klagefristen over en energimærkningsrapport blevet væsentligt kortere.
 
Fristen for at klage over en energimærkningsrapport, er ændret til 1 år frem for tidligere, hvor klagefristen var 5 år. Det betyder, at klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende en energimærkningsrapport skal være Energistyrelsen i hænde senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten (jf § 39, stk.1).
Nyheder
Nye regler efter 1 maj...
[Læs mere]
Vidste Du
Bestilling af pjecer og brochurer
[Læs mere]